Der Baapscht bsucht Amerikaa!

Guder Daag Blog Leser! Des Woch hemmer do in Nadd-oscht Amerikaa en grosser un wichdiger Bsucher ghatt: der Francis I waar do bei uns zu Bsuch. Ya, mir hen Baapschtfiewer ghatt…un es waar en grosse Fiewer! Der Francis hot yuscht drei Schteddel bsucht awwer Millyonen vun Leit sin drauskumme um ihn zu seh. In unsre Gschicht hemmer yuscht vier Baapschte bei uns do in Amerikaa zu bsuch ghatt: der Paul VI in 1964, der John Paul II iss sex Mol dohiekumme, der Benedikt XVI in 2005 un nau der Francis I in 2015. Ich bin Ludderisch awwer ich bin aa vollig gleimt zu alles was der Francis do in Amerikaa seht un duht.

Er iss am Dinschdaag der 22. in Waschington DC aakumme. Fer viele Amerikaaner, Waschington DC iss wu viele Deiwele wuhne un schaffe, so vielleicht waar es gut as sei Rees datt aagfange hot! Er hot der Bresident Obama in em Weisse Haus gdroffe un dann hot er en neie Sankt gemacht: der Junipero Serra. Uff em Dunnerschdaag hot er en Reed zu Congress gewwe. Ich hoff as sei Reed die Leit in Congress zammebringe kennt.

Der Francis schwetzt zu Congress.

Der Francis schwetzt zu Congress.

Dann iss er nooch Nei Yarrick Schtadt gefloge. Datt hot er en Mess in Sankt Patrick sei Cathedral gfeiert. Uff em Freidaag hot er nooch en wichdiger Reed zu de United Nations gewwe. Ich hoff as sei Reed glee bissel meh Fried uff re Aerd bringe kennt. Schpeeder iss er darrich Central Park gange un dann hot er en Mess in Madison Square Gardens gfeiert.

Geschder iss er nooch Philadelphia gange. Nau iss er in Pennsylvaania.  Er hot Independence Hall un die Liberty Bell gsehne. Er hot iwwer unsere Freiheit un unser Fecht dofer gschwetzt. Heit waerr er nooch en Mess feiere un dann waerr er mit Leit in Bresen bsuche.

As er do in Amerikaa waar, waar er en Super Star. Alles im Guckbax un uff em Internet waar: DER BAAPSCHT. In Amerikaa gebt es baut 69 Millyonen Gadolliker. Awwer ich glaab as des Woch waar es ee paar meh. Ich denk as viel non-Gadolliker waare aa “unofficial” Gadolliker gewest sei. Der Francis iss net en dypical Baapscht. Er bekimmert sich net so viel mit all de Pomp un Tradition, awwer er bekimmert sich iwwer sei Schof un er iss en guder Schaefer. Er bredigt iwwer die Aarme, die Granke, die Leit in Bresen. Er schwetzt vun wie mir unser Lewe lewe solle, un mir solle meh lewe wie Yesus. Fer mich, as en Grischt, klankt des Botschaft arrig gut. Geschder as er in Philadelphia aakumme iss, iss der Francis in sei Maschine gange. Er hot sei Maschine graad gschtoppt un iss zu de Leit gange yuscht um en Kind in en Rollschtul zu bosse un segne. Sell iss graad was der Yesus gemacht hett.

Die Nummer vun Leit do in Amerikaa die in en Karrich geh odder Relichion hawwe odder die Glaawe an en Gott iss uff en All Time Low. Awwer die Message ass der Francis bringt iss recht fer all die Leit, unaagsehne vun ihre Glaawe: Mitleid un Liewe waerre allsfatt gwinne.

Do iss en Video Klip vun dem Francis in Philadelphia: Der Baapscht in Philadelphia

Do iss en Audio Klip: Der Baapscht iss in Amerikaa

Published in: on 27/09/2015 at 08:29  Comments (4)  

Bolliticks in Amerikaa in 2015!

Guder Daag Blog Leser! Ich weess net warricklich wie mer aafange soll. Mit en Title wie sell, kann ich viel schreiwe. As viel vun eich schunn wisst, hemmer do in Amerikaa en grosse Lecktion im November 2016. Dann waerre mir en neie Bresident waehle. Die Leit die es Tschopp hawwe welle sin schunn uff em Rutsch fer unsere Schtimme. Ya, meh as en Yaahr weck un es iss alles was mir heere, lese, sehne. Was ich gaar net verschtehe kann iss wie selle Leit sich benemme.

Die grosse Schlacht nau iss fer die Republican Nomination. Es gebt 14 Leit die es welle. Ee paar sin arrig gut bekannt. All ausser een sin weiss, all ausser drei sin schunn Bolitiker un all sin reich. Un was arrig schlecht iss, iss as nimmi Deitsch sin. Es gebt ee paar die ganz weit in die Polls vannedraa sin: der Donald Trump, der Jeb Bush, der Ben Carson un die Carly Fiorina. Ya, es gebt ee Fraa! Letschde Woch hot es en Prime Time Debate gewwe. Fer drei Schtunne hen sie mitenanner gefochde. Sie en enanner veraarscht. Sie hen yuscht gyacht. Der Moderator hen Frooge iwwer Current Events, iwwer Bolitikal Gedenke, iwwer Taxe un viel annere Dinge gfroogt awwer die Leit hen gaar ken echde Antwadde gewwe. Sie hen yuscht iwwer die annere Leit gschwetzt odder iwwer sich selwer gschwetzt. Ich kennt yuscht fer ee Schtunn gucke, dann hawwich genunk ghatt un bin ins Bett gange. Oft hawwich yuscht mei Kopp gschiddelt. Ich waar uff mei Land gschemmt. Ich weess net wie es naegschdes Yaahr gehe waerr. Awwer ich hoff as am End waerr unser Land en guder Mann odder Fraa fer es Tschopp hawwe waerrd.

Nau sell iss die Lecktion fer 2016, fer sell kenne mir yuscht waehle. Awwer in 2020, iss es en annere Gschicht! Ich hab lang un hatt iwwer sell gedenkt un ich denk es iss Zeit fer uns en Deitscher in em Weiss Haus zu hawwe. So, mit arrig viel Schtolz kann ich sell saage: Ich schmeiss mei Hut in der Ring fer Bresident im Yaahr 2020! Ich glaab ich kann so en guder Tschopp duhe wie ennich epper. Ich waar uff en Bauerei uffgwaxse: ich weess was Arewet iss. Mei Familye hot mich Schparsaamkeit gelehrt. Ich kann mit normal, middle-class Leit schwetze. Ich bin en Schulmeeschder, ich weess wie mer sich mit schlechte, dumme Leit schaffe muss.

12027762_10154299956234478_1895844909531284120_n

Ich hab schunn en Facebook Seit fer mei Campaign: Madenford2020

Was denkt eich? Iss es Zeit fer en Deitscher Bresident zu sei?

Do iss en Audio Klip: Bolitiks in Amerikaa

Published in: on 19/09/2015 at 09:14  Comments (2)  

Die Schaffleit ihr Daag!

Guder Daag Blog Leser! Der Schaffdaag in Amerikaa iss en Feierdaag uff der aerschde Mundaag in September. Es ehrt die Amerikaanische Arewet Reging un die Contributions die die Schaffleit gemacht hen zu der Graft, der Gedeihing, un der Gsundheit unser Land.

Schaffdaag waar zugschproche vun der Central Labor Union un die Knights of Labor. Die Knights hen die aerschde Schtrutz in New York City georganized. Nooch der Haymarket Metzling in Chicago uff em 4. Moi, 1886, Bresident Grover Cleveland hot Bang ghatt as Schaffdaag uff em aerschde Moi kennt en Gelegeheit sei um die Metzling zu erinnere. So, im Yaahr 1887, der Feierdaag in Amerikaa waar nooch September gezogge. Kanada feiert aa in September awwer es gebt meh as 80 annere Lenner die feiere uff em aerschde Moi.

En Pickder vun der aerschde Schtrutz in Nei Yarrick Schtadt.

En Pickder vun der aerschde Schtrutz in Nei Yarrick Schtadt.

Die aerschde paar Schaffdaage hen Schtrutze mit Picnics. Der Feierdaag iss die unofficial End vun em Summer un viel Kinner misse zerick in die Schul geh. Fer die gut gegleederd Leit, net vergesse as nooch em Schaffdaag soll mer net meh weisse Gleeder aahawwe.

Was macht eier Familye uff Schaffdaag? Hoscht du aa en Picnic?

Do iss en Audio Klip: Schaffdaag

Published in: on 06/09/2015 at 13:02  Comments (1)