Meim Glaawe sei Gschicht!

Guder Daag Blog Leser. ‘Sis Karfreidaag am Mariye un ich hab gedenkt, as en guder Poscht die Gschicht vun em Yesus sei Dod un sei Uffschtehung waerr. Sell kummt vun dem Ralph Wood sei Iwwersetzung vun es Evangelium vun Matthaeus.

Aus em siwweunzwansichscht un achtunzwansichscht Kabiddle:

Un unnerwegs hen sie en Mann vun Cyrene aagedroffe naamens Simon. Den hen sie gezwunge Yesus sei Greiz zu draage.

Un wie sie zum Blatz kumme sin, as Golgatha heesst – sell mehnt Scheedelbarrick – hen sie em sauerer Wei mit Gall vermischt zu drinke gewwe, un wie er’s gschmackt hot, hot er’s net drinke wolle.

Un noochdem as sie ihn gegreizicht hen, hen sie sei Gleeder unner enanner verdeelt un hen devor gewarfelt.

Dennoh hen sie datt ghockt un hen uff en Wacht ghalde, un iwwer sei Kopp hen sie die Ursach vun seim Dod gsetzt. Datt waar gschriwwe: Des is Yesus der Yuddekennich. Noh hen sie mit em zwee Verbrecher gegreizicht, der eent rechts un der anner links, un die Leit, as verbei gange sin, hen en geleschtert, hen der Kopp gschiddelt, un alsfatt gsaat: Du bischt der Mann, wu der Tempel runnerreisse un in drei Daage widder uffbaue will. Nau helf dir selwert! Wann du Goddes Soh bischt, kumm runner vum Greiz! Der gleiche Weg hen aa die Hohebrieschter en verschpott; un sie un die Schriftgelehrte un die Eldeschde hen gsaat: De annere Leit hot er gholfe un kann sich selwert net helfe. Wann er der Keenich vun Israel iss, soll er vum Greiz runnerkumme, un dennoh wolle mir em glaawe. Er hot Gott verdraut, nau soll dar ihn freimache, wann er ihn hawwe will. Er hot yo gsaat: Ich bin Goddes Soh. So hen en aa die Verbrecher verschpott, as mit em gegreizicht warre sin. Un am zwelf Uhr iss en Finschternis iwwer’s gans Land kumme, as bis drei Uhr gedauert hot. Un am drei Uhr hot Yesus laut gegrische: Eli, Eli, lama sebachtani! Sell mehnt: Mei Gott, mei Gott, fer was hoscht du mich verlosse? Un Yesus hot noochmols laut gerufe un iss gschtarewe.

Un sehnt! Der Vorhang im Tempel iss in zwee Schtick verrisse, vun owed bis unne hie. Un die Aerd hot gewackelt, die Felse sin verschplitt, un die Greewer hen sich uffgeduh.

Awwer wie der Haaptmann un die, as bei em waare un uff Yesus uffgebasst hen, gsehne hen, wie die Aerd wackelt un alles schunscht, was aagange iss, waare sie arrig verschrocke, un hen gsaat: Verhaftich, seller iss yo Goddes Soh gewest.

Un Oweds iss en reicher Mann vun Arimathea beikumme, as Joseph gheesst hot, un aa eener vum Yesus seine Yinger waar. Der Joseph hot der Leichnaam genumme, hot en in en sauwer Leinduch gewickelt, un hot en in sei eege Graab geleegt, as nei waar un imme Felse rausghackt. Var die Dier vum Graab hot er en grosse Schtee hiegerollt, un iss weggange.

Un wie der siwwet Daag verbei waar, sin Maria Magdalena un die annere Maria kumme in der Helling vum aerschde Daag, fers Graab zu sehne. Un sehnt, die Aerd hot aagfange gewaldich zu wackle, en Engel vum Herr iss vum Himmel runnerkumme, iss ans Graab gedrede, hot der Schtee weggerollt vun der Dier un hot sich druffgsetzt. Sei Gschtalt waar so hell wie der Blitz un sei Gleeder waare schneeweiss. Die Wechter waare vergelschtert, un hen wie dod datt gelege. Awwer der Engel hot die Weiwer gsaat: Farricht eich net. Ich weess yo. ass ihr Yesus suche wu sie gegreizicht hen. Er iss net do, er iss vun de Dode uffgschtanne, yuscht wie er’s gsaat hot. Sehnt, do iss der Blatz, wu der Herr gelege hot. Nau geht gschwint un verzehlt seine Yinger: Er iss uffgschtanne vun de Dode, un sehnt, er geht eich varnenaus nooch Galilea hie. Datt sollt ihr ihn sehne.

Do iss en Audio Klip: Meim Glaawe sei Gschicht!

Ich winsch all mei Blogleser en hallicher un friedliche Oschder!

Published in: on 29/03/2013 at 07:14  Leave a Comment  

En neier Baapscht!

Guder Daag Blog Leser! Well selle Woch waar en wichdigi Woch fer die Gschicht. As vielleicht all vun eich schunn wisst, hemmer en neier Baapscht in Rom. Ich hab gedenkt, sell waerrd en gudi Idea fer en Poscht sei. Ich bin net Katholisch, awwer ich find alles mit em Baapscht so inderessant. Die Gschicht iss so alt un mir duhne graad wie mir eb dausend Yaahr geduh hen. Die Pomp un Bracht iss eppes zu seh. Ich weess, as viel Leit saage as alles altmodisch un net notwendig iss, awwer ich gleich es.

Der ald Baaspscht, der Benedict XVI (en Hochdeitscher), hot die Welt zerick in Hanning iwwerfalle wann er gsaat hot, as er die Tschopp net meh duhe kennt. Er hot gsaat as er in die Ruh setze gewollt hot. Er waar der aerschd Baapscht zidder der Gregory XII, der net in Affis gschtarewe iss. Der Gregory hot sell im Yaahr 1415 geduh! So as dihr sehne kennt, waar sell en langi Zeit! Wann der Benedict sell gsaat hot, hot die Karrich gemisst en neier Baapscht zu finne un zu waehle.

Baapscht Benedict der XVI.

Baapscht Benedict der XVI.

So letschde Woch sin all die Kardinals vun re ganze Welt nooch Rom kumme um en Kollege zu haalde. All die Kardinals hen sich in re Sistien Chapel gsammelt. Datt sin sie gebliwwe bis sie en neier Baapscht gewaehlt hen. Wie wisse mir wann sie ihr Tschopp geduh hen? Mir misse fer der Schmok gucke. Ya, der Schmok! Es gebt zwee Schmoke: schwatz un weiss. Wann der Schmok schwatz iss, iss die Antwatt Nee, awwer wann der Schmok weiss iss, gebt’s en neier Baapscht.

Der weiss Schmok: mir hen en neier Baapscht.

Der weiss Schmok: mir hen en neier Baapscht.

Uff em 13. Matz iss en neier Baapscht gewaehlt. Die Kollege vun Kardinals hen, Jorge Mario Bergoglio aus Argentina gewaehlt. Er iss der aerschd Baapscht vun Suddamerikaa. Sei neier Naam iss Baapscht Francis. Er iss der 266. Baapscht in re Katholische Karrich ihre Gschicht. Sei Motto iss: Miserando atque eligendo (Niddrich, awwer gewaehlt). Er iss en grosser Fechder fer die aarme Leit. Mol sehne in wellre Richting er die Karrich fiehre waerrd. Ich winsch ihn viel Glick mit seinre neie Tschopp.

Der nei Baapscht: der Francis.

Der nei Baapscht: der Francis.

Do iss en Audio Klip: En eneir Baapscht!

 

Published in: on 16/03/2013 at 08:56  Comments (4)  

En wichdiger Deitscher: Aadeel 5!

Guder Daag Blog Leser! Selle Woch will ich en annere Aadeel vun meim Wichtiger Deitscher Series gewwe. Sell Poscht geht zerick zu re Bolitischen Welt. Der Joseph Hiester waar uff em 18. November im Yaahr 1752 in Bern Taunschip, Barricks Kaunty gebore. Er waar der fimfte Governor vun Pennsylvaania gschwischich die Yaahre 1820 un 1823.

Joseph_Hiester

Der Joseph Hiester as Governor.

Hiester waar dem John un Maria Epler Hiester ihr Soh. Er iss uff re Familye Bauerei uffgewaxse un iss zu en Een-schtubb Schulhaus gange. Schpeeder waar en Schtorkipper in dem Adam Whitman sei Schtor in Reading. Im Yaahr 1771 waar er dem Adam sei Parnter gemacht un aa im Yaahr hot der die Elizabeth, dem Whitman sei Dochder, gheiert.

Wann der Freiheits Grieg ausgebroche iss, hot er en Kumpanie vun Soldaate aagfackelt un hot sie aa gerecht. Er un sei Kumpanie hen in die Schlachde vun Long Island un Germantown gfochde. Vun sei Erfolg iss er Kolonel genaamt waerd. Schpeeder im Grieg waar er gfange un waar uff em Schiff “Jersey” ins Gefaengis gschteck. Schpeeder waar er nooch Nei Yarrick gebracht wu er ausgewexselt waar.

En Schild in Barricks Kaunty fer der Hiester

En Schild in Barricks Kaunty fer der Hiester

Er waar en Mitglied vun re Versommling vun 1776, die die Articles of Confederation gschriwwe hot. Er waar aa en Mitglied vun re Constitutional Convention vun 1790, die die Pennsylvaanische Constitution un die Amerikaanische Constitution bschtaeticht hot. Er waar en Mitglied in em Haus vun Verdreder vun 1787-1790 un in re Senaat vun 1790-1794 vun Pennsylvaania. Im Yaahr 1807 waar en General benaamt in re Pennsylvaania Militia. Er waar in em Amerikaanische Haus vun Verdreder vun 1797 bis 1805 un widder vun 1815 bis 1820.

Im Yaahr 1817, iss er fer Governor gange, awwer er hot zu dem William Findlay verlore. Im 1820 iss er widder gege dem Findlay geloffe awwer selle Mol hot er gewonne. Er hot sei Patreimiglieder erschtaunt as er Governor waar, weil er hot Bolitical Appointments gemacht uff Merit in Blatz vun re Patrei Mitgliedschaff. Heit zu Daage iss der Hiester erinnert mit en Schtudentehaus uff em Kampus vun re Pennsylvaania Schtaat University in State College mit seim Naame.

Dem Hiester dei Schtudentehaus uff em PSU Campus.

Dem Hiester dei Schtudentehaus uff em PSU Campus.

Do iss en Audio Klip: En wichtiger Deitscher – Aadeel 5!

Published in: on 09/03/2013 at 07:22  Leave a Comment  

En Gedicht!

Guder Daag Blog Leser! Well do bin ich widder mit en annere Poscht. Selle Mariye in re Karrich hemmer en Lied gsunge. Es Lied hot mit Bauern un Saame geduh. Es hot warricklich zu mir gschwetzt. Wie dihr schunn wisst, bin ich uff en Bauerei uffgewaxse. Alles Yaahr hemmer fimf verschiddliche Gaarde fer all unsre Ess-sache! Ya, sell iss Wahr! Nadierlich, hen ich un mei Bruder helfe gemisst….die Ungraate rauszuroppe un all die Ess-sache zu arne. Sell iss wie ich gelannt hab en gude Arewet Ethic zu hawwe, un ich bin arrig dankbaar fer sell. So, zerick zu em Lied, es Lied heest: Wie Rege vun de Wolke. Es waar vun re Delores Dufner (gebore 1939) gschriwwe. Nooch re Karrich bin ich heem gange un hab es graad uff Deitsch iwwersetz. Viel Gschpass bei Lese!

Wie Rege vun de Wolke

Wie Rege vun de Wolke, waerrd dei Watt zu re Aerd kumme,

wie Schnee vun dem Himmel es Land ufffrischt.

Dann mach unsre Grund weech, so as der gude Saame waxse kann,

un reife reiche Obscht um zu deinre Hand zerickzukumme.

Mir lowe dich, unser Gott, fer deinem Watt der Daa;

mir bedanke uns, guder Gerdler, fer dei bleede Miese.

Mir segne dich, beschde Bauer, fer die hunnertmol Eidraage,

fer Arn vun Gnaade in unsrem eemol darrigen Bau.

 

Wie Saame, der gschpreddelt sin, iss dei Watt aa geblanst,

uff Felse un uff Schtroosse, in gudem Grund un Sand.

Mach unser Grund fruchtbaar, so der gude Saame waxse kann,

un reife reiche Obscht um zu deinre Hand zerickzukumme.

Mir lowe dich, unser Gott, fer deinem Watt der Saame;

mir bedanke uns, guder Gerdler, fer dei bleede Miese.

Mir segne dich, beschde Bauer, fer die hunnertmol Eidraage,

fer Arn vun Gnaade in unsrem eemol darrigen Bau.

 

Wie re Sunn ihre Schtraahle, soll dei Watt die Welt erlichte,

mache wacker un waerme un heele unser Land.

Dann schein in unsre Hatzer, so as der gude Saame waxse kann,

un reife reiche Obscht um zu deinre Hand zerickzukumme.

Mir lowe dich, unser Gott, fer deinem Watt die Licht;

mir bedanke uns, guder Gerdler, fer dei bleede Miese.

Mir segne dich, beschde Bauer, fer die hunnertmol Eidraage,

Fer Arn vun Gnaade in unsrem eemol darrigen Bau.

 

Nooch eppes, uff em Freidaag (der aerschde Matz) waar ich widder daheem in Barricks Kaunty. Ich waar in em Guckbax widder, uff em BCTV un die Pennsylvaanisch Deitsche Schtunn. Ich hab iwwer was ich neilich fer die Mudderschprooch geduh hab gschwetzt, Do iss en Link zu re Program. Viel Gschpass bei gucke. Die Pennsylvaanisch Deitsch Schtunn.

Do iss en Audio Klip: En Gedicht!

Published in: on 03/03/2013 at 13:15  Leave a Comment